EBRD: krediti, donacije, savjeti za mala i srednja preduzeća

200 miliona eura uloženo u 2016.

Europska banka za obnovu i razvoj i njezin najveći donator Europska unija, u okviru projekata koje podržavaju, rade na jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i njihovom približavanju ka tržištima EU. Samo u prošloj godini uloženo je preko 200 miliona eura, dok je u ukupnom programu podrške od 1996. godine ta brojka dosegla 1,8 milijardi eura.

O mogućnostima koje pružaju programi podrške, o donatorskim ali i kreditnim linijama EBRD-a, razgovarali smo sa menadžerom ove organizacije u našoj zemlji Zihrijom Hasović.

MSP u BiH moraju jačati svoju konkurentnost

Reunion: Možete li nam, za početak, predstaviti šta EBRD nudi malim i srednjim preduzećima?

Zihrija Hasović: EBRD Bosna i Hercegovina u saradnji s drugim donatorim, prije svega Evropskom unijom i Švedskom vladom, može da ponudi dosta toga malim i srednjim preduzećima (MSP).

U pogledu finasiranja EBRD prvenstveno radi s lokalnim bankama na obezbjeđenju kreditnih linija koje podržavaju njihov razvoj. U ovom trenutku operativna je kreditna linija pod nazivom ‘Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća’ koja se plasira preko banaka Unicredit Banja Luka, Intesa Sanpaolo i Sparkasse. Kreditna linija je upotpunjena grantovima iz fondova EU, koji će biti dodijeljeni nakon uspješnog završetka i verifikacije projekta u iznosu ekvivalentnom 15% od dodijeljenog iznosa kredita.

U nekim slučajevima EBRD radi i direktno s srednjim i većim preduzećima, na obezbjeđenju finansijskih sredstava. Samo finansiranje često ne može riješiti sve probleme sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća. Stoga već dugi niz godina obezbjeđujemo savjetodavne i konsultantske usluge za mala i srednja preduzeća kroz naš program ‘Savjeti za mala preduzeća‘ i na taj način obezbjeđujemo da se poslovnim savjetom pomogne MSP-u da rastu, da ostvare uspjeh i kroz potreban pristup znanju unaprijede svoje performanse i konkurentnost.

Za ove svrhe mi, zahvaljujući našim donatorima, obezbjeđujemo grantove koji u prosjeku iznose 50% neto vrijednosti konsultantskih usluga u iznosu do maksimalno 10,000 EUR. Važno je napomenuti da se i u ovom slučaju sredstva isplaćuju po uspješnom završetku projekta.

Europska banka za obnovu i razvoj od 1996. godine u BiH uložila je 1,8 milijardi eura, za ukupno 120 projekata, samo u prošloj godini uloženo je preko 200 miliona eura.

Reunion: Govorimo o kreditnim i donatorskim linijama? Koji su kriteriji koje aplikanti moraju ispuniti u oba slučaja?

Zihrija Hasović: Kreditna linija je prvenstveno namijenjena projektima koji povećavaju sposobnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini da pristupe i suoče se sa konkurencijom na tržištu EU. Namijenjena je podršci u implementaciji standarda EU na nivou MSP u oblasti zaštite okoliša, zdravlja i zaštite na radu i kvaliteta i sigurnosti proizvoda.

S druge strane podrška savjetodavnim uslugama je namijenjena svim preduzećima koja zadovoljavaju kriterije Evropske unije o malim i srednjim preduzećima tj. preduzećima koja imaju preko 10 a maksimalno 250 zaposlenih, koja su većinski privatna i u većinskom BiH vlasništvu. Naravno zbog ograničenosti sredstava postoji i određeni procesi selekcije ali su naše procedure prilično jasne tako da proces analize i odobravanja projekata ne traje dugo.

Reunion: Šta je to što donatori danas rado podržavaju kroz vaše programe, a šta je to što na neki način nije ‘atraktivno’?

Zihrija Hasović: Naravno kao i svi donatorski programi, EBRD ne podržava kompanije iz sektora poput proizvodnje za vojsku, duhanske industrije, osiguranje, bankarskog sektora, finansijskih usluga i kocke. Prioritet imaju preduzeća koja se bave proizvodnjom i preduzeća koja su izvozno orjentisana. Historijski gledano najveći broj preduzeća je pripadao sektorima proizvodnje hrane i pića, preradi metala i drvnom sektoru.

Mi podršavamo veliki broj tipova projekata unapređenja poslovanja poput  implementacije softwerskih rješenja (ERP, upravljanje dokumentima, industrijski, itd.), inžinjering rješenja (glavni projekat, arhitektonski projekti, tehnološke studije, itd.), marketing (istraživanje tržišta, dizajn pakovanja, web shop itd), unapređenje organizacije, efikasno korištenje resursa, itd.  

Reunion: Spomenuli ste da EBRD projekti podržavaju biznise u kojima rukovodeću ulogu ima žena? Na koji način?

Zihrija Hasović: Program “Žene u biznisu” je lansiran u Bosni i Hercegovini od 2012. godine u cilju adekvatnijeg uključivanja žena preduzetnica u postojeće privredne tokove, jer se ovo pokazalo kao ključna komponenta za realizaciju punog ekonomskog potencijala svake zemlje. Radi se o regionalnom projektu. Program trenutno finansira vlada Švedske kroz svoju agenciju za razvoj i s ovim sredstvima smo podržali u zadnje dvije godine više od 35 kompanija kojima rukovode žene.

Kroz ovu specijalno definisanu incijativu trenutno obezbjeđujemo i kreditna sredstva u saradnji s Unicredit bankom Banja Luka. Ostale komponente ovog programa obuhvataju davanje poslovnih savjeta kako je to gore navedeno, kao i organizaciju obuka i mentorskih sesija za žene menadžere. Na primjer upravo smo završili četverodnevni intenzivni seminar pod nazivom ‘Digitalni marketing’ gdje smo angažirali dva eksperta, jednog iz Hrvatske i jednog iz Srbije, da im pomognu da svoja postojeća znanja iz marketinga iskoriste da korištenjem interneta dođu do potrošača i kupaca, razviju strategije poslovanja koja uključuje onlajn poslovanje i onlajn marketing, kako koristiti web sajt u svom poslovanju i značaj društvenih mreža za biznis.

 

Reunion: Da li imate indicije o tome da će u skorije vrijeme biti otvorene linije podrške mikropreduzećima, kakvi su uglavnom start-up firme, one koje imaju manje od 10 zaposlenika?

Zihrija Hasović: Na žalost u ovom trenutku ne raspolažem takvim informacijama. EBRD je upravo u procesu definisanja svoje strategije za Bosnu i Hercegovinu za sljedeće tri godine i taj proces bi trebao da da smjernice djelovanja banke u skorijoj budućnosti i definiše prioritete.