Šarović: Složenost situacije u vezi s ‘Agrokorom’

Na sjednici Vijeća ministara BiH je izražena zabrinutost za „veoma složenu situaciju kada je u pitanju kriza oko Agrokora“.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je izjavio novinarima da je Vijeće ministara BiH danas razmatralo informaciju o implikacijama krize “Agrokor” na firme kćerke u BiH i uopće na ekonomiju u BiH, koju je pripremilo Ministarstvo na čijem je on čelu.

“Svoj fokus je usmjerilo na nekoliko ključnih sastanaka koji su održani u prethodnih nekoliko sedmica, u prvom redu, na ministarsku konferenciju u Beogradu, dva sastanka koja su organizirana u Vladi FBiH i zadnji susret u Vijeću ministara BiH 27. aprila, kojim je predsjedavao predsjedavajući Denis Zvizdić,” kazao je ministar Šarović.

Po njegovim riječima, na sjednici Vijeća ministara BiH je izražena zabrinutost za „veoma složenu situaciju kada je u pitanju kriza oko Agrokora“.

“Zajednički smo konstatovali da, zavisno od preduzetih mjera povjerioca Vlade Hrvatske Ante Ramljaka i kredibilnosti tih mjera, zavisi i cijeli sistem ‘Agrokora’ u regionu. Zajednički smo na sjednici Vijeća ministara konstatovali da, ukoliko razvoj događaja krene negativnim tokom, da se to može negativno odraziti na kompanije Agrokora u BiH, na više od 1.300 dobavljača, na povjerioce u BiH. Uopće na ekonomiju Bosne i Hercegovine i na više hiljada radnih mjesta, a znamo da ih u ‘Agrokoru’ ima više od 5.200,” istaknuo je.

Dodao je da je, također, na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH zaključilo da je potrebno da aktivnosti  nadležnih  institucija u BiH budu usmjerene da štite interese bh. kompanija iz sistema “Agrokora”, njenih zaposlenih radnika, dobavljača, kooperanata, manjinskih akcionara i domaćih kreditora i da interesi ovih bh. subjekata budu ispred interesa većinskog akcionara Agrokora, „što je za nas suštinski bitno“.

Također, naveo je ministar Šarović, Vijeće ministara BiH je zaključilo da zbog povećanog rizika i preventive za moguće zloupotrebe treba da se, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, provedu opsežne i kontinuirane kontrole finansijskih tokova između kompanija i povezanih osoba, robnih tokova, iznošenja izvan zemlje novčanih sredstava, te da zabrane, koliko je to zakonom moguće, sve rizične transakcije koje ne bi bile predmet monitoringa u normalnim okolnostima.

“Ovo jesu okolnosti koje nisu u potpunosti redovne i normalne,” naveo je.

Radi izbjegavanja negativnog uticaja na ekonomske tokove u zemlji kao i da se pomogne normalnom funkcioniranju kompanija, Šarović je kazao da se čini opravdanim i legitimnim da nadležne institucije u BiH na određeno vrijeme zabrane davanje garancija i kreditnih i trgovinskih zaduženja firmi kćerki od  matične firme.

“Mislimo da je ovaj stav Vijeća ministara BiH također važan, a koji uključuje i da se spriječi preuzimanje dugova većinskog vlasnika “Agrokora” na štetu firmi kćerki u BiH kao i zalaganje imovine ovih kompanija kao garancija za obaveze matične kompanije,” napomenuo je.

Po njegovim riječima, Vijeće ministara BiH u narednih 15 dana očekuje jasan plan legitimisanog povjerioca Vlade Hrvatske kojim putem će dalje da ide “Agrokor”, očekuje u narednih 15 dana tačnu inventuru obaveza “Agrokora” i njegovih kćerki firmi kao i plan isplate dobavljačima kako u centrali tako i u regionu bez diskriminacije kao i druge mjere koje će preuzeti “Agrokor” na saniranju stanja.

“Vijeće ministara BiH je konstatovalo da je u posljednjih nekoliko dana došlo i do poremećaja u isplati malim dobavljačima u Hercegovini i u nekim drugim dijelovima BiH, kao i do poremećaja ustaljene prakse da se najvećim dijelom obaveze isplaćuju  u naturalnom dijelu, a jedan manji u novčanom. To se vršilo putem firme kćerke ‘Velprom’, no u posljednjih nekoliko dana ‘Velprom’ ne prihvata ovakve aranžmane i traži da se obaveze izvršavaju u potpunosti u novčanom dijelu, što je stvorilo poteškoće kod jednog broja dobavljača,” istaknuo je ministar Šarović.

Dodao je da Vijeće ministara BiH smatra, ukoliko se to pokaže nužnim, i da se imenuje povjerilac od  entitetskih vlada ili s nekog drugog nivoa i s nivoa BiH koji bi vršio monitoring plaćanja finansijskih obaveza, razmjenjivao informacije unutar institucija BiH i pratio ukupna dešavanja u vezi sa ‘Agrokorom’ i o tome izvještvao nadležne institucije.